Organic Ferrtilizer MK Agro P

Liên hệ
Thương hiệu: Bioviron
Tình trạng: Còn hàng

MAIN EFFECT:

- The product helps plants have large roots, strong roots, fast rooting, and enhanced nutrient absorption.

- The product helps plants to produce many flowers, flowers at the same time, high fruiting rate.

- Many flowers, many fruits, large fruits, increase the yield of plants.

- The product helps plants to effectively prevent falling.

- Help plants recover quickly after floods.

 

USER MANUAL

The product is used to mix with water and then water the plants,

- For tree industry: Mix 30 - 35ml of product for 25 liters of water, Use in stages: seedlings, growing plants, flowering plants, after floods.

- For fruit trees: Mix 30 - 35ml of product for 25 liters of water, Use in stages: seedlings, growing plants, flowering plants, after floods.

- For wet rice plant and vegetable: Mix 20 - 25ml of product for 25 liters of water, Use in stages: seedlings, growing plants, flowering plants, after floods.

 

Organic Ferrtilizer MK Agro P là sản phẩm phân bón ngoại nhập

TÁC DỤNG CHÍNH:

- Sản phẩm giúp cây có bộ rễ to, khỏe, ra rễ nhanh, tăng cường khả năng hấp thụ dinh dưỡng.

- Sản phẩm giúp cây ra nhiều hoa, ra hoa cùng lúc, tỷ lệ đậu quả cao.

- Nhiều hoa, nhiều trái, trái to, tăng năng suất cây trồng.

- Sản phẩm giúp cây trồng chống đổ ngã hiệu quả.

- Giúp cây phục hồi nhanh sau lũ lụt.

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sản phẩm được dùng để pha với nước rồi tưới cho cây hoặc tưới

- Đối với cây công nghiệp: Pha 30 - 35ml chế phẩm cho 25 lít nước, Sử dụng cho các giai đoạn: cây con, cây đang phát triển, cây ra hoa, sau lũ.

- Đối với cây ăn trái: Pha 30 - 35ml chế phẩm cho 25 lít nước, Sử dụng cho các giai đoạn: cây con, cây đang phát triển, cây ra hoa, sau lũ.

- Đối với cây lúa nước và rau màu: Pha 20 - 25ml chế phẩm cho 25 lít nước, Sử dụng cho các giai đoạn: cây con, cây đang phát triển, cây ra hoa, sau lũ.

Chất hữu cơ: 21%;

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 6%

Ngoài ra sản phẩm còn bổ sung K-Humate, Molypdel, Penac-P và cá phụ gia khác, giúp ra rễ, cứng cây, chống đổ ngã.