Organic Ferrtilizer MK Magie

Liên hệ
Thương hiệu: Bioviron
Tình trạng: Còn hàng

MAIN EFFECT:

- The product is a special research from scientists, is the perfect combination of natural and organic magnesium for an amazing result.

- According to research by scientists, Magnesium is an important intermediate element that makes up chloroplast cells on leaves that help green leaves and absorb sunlight to carry out the process of photosynthesis and synthesizing essences for plants.

- At the same time, organic substances extracted from nature, in addition to organic ingredients, also contain important active ingredients such as Animo, organic nitrogen, and other micronutrients to help plants easily absorb and increase plant biomass. planting, helping the tree to grow thick leaves, large leaves, stems to develop, to nourish the trees well.

- From there, it can be seen that this product is a combination of natural compounds that help plants to be green, big, thick, fat... bringing outstanding yields to plants.

 

USER MANUAL

The product is used to mix with water and then water the plants,

- For tree industry: Mix 30 - 35ml of product for 25 liters of water, Use in the stages of leaf care.

- For fruit trees: Mix 30 - 35ml of product for 25 liters of water, Use in the stages of leaf care.

- For wet rice plant and vegetable: Mix 20 - 25ml of product for 25 liters of water, Use in the stages of leaf care.

 

Organic Ferrtilizer MK Magie là sản phẩm phân bón ngoại nhập

TÁC DỤNG CHÍNH:

- Sản phẩm là công trình nghiên cứu đặc biệt của các nhà khoa học, là sự kết hợp hoàn hảo giữa Magie tự nhiên và hữu cơ cho một kết quả tuyệt vời.

- Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, Magiê là nguyên tố trung lượng quan trọng cấu tạo nên các tế bào lục lạp trên lá cây giúp lá xanh tươi và hấp thụ ánh sáng mặt trời để thực hiện quá trình quang hợp và tổng hợp các chất cho cây trồng.

- Đồng thời, các chất hữu cơ được chiết xuất từ thiên nhiên, ngoài thành phần hữu cơ còn chứa các hoạt chất quan trọng như Animo, đạm hữu cơ và các chất vi lượng khác giúp cây trồng dễ hấp thu, tăng sinh khối cây trồng. trồng, giúp cây dày lá, lá to, thân phát triển, nuôi dưỡng cây tốt.

- Qua đó có thể thấy sản phẩm này là sự tổng hợp của các hợp chất tự nhiên giúp cây xanh tốt, to, dày, mập... mang lại năng suất vượt trội cho cây trồng.

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sản phẩm được dùng để pha với nước rồi tưới cho cây,

- Đối với cây công nghiệp: Pha 30 - 35ml chế phẩm cho 25 lít nước, Sử dụng trong giai đoạn chăm sóc lá.

- Đối với cây ăn quả: Pha 30 - 35ml chế phẩm cho 25 lít nước, Sử dụng trong giai đoạn chăm sóc lá.

- Đối với cây lúa nước và rau màu: Pha 20 - 25ml chế phẩm cho 25 lít nước, Dùng trong giai đoạn chăm sóc lá.

Chất hữu cơ: 22%;

Magie (Mg): 1,5%

Sản phẩm được tổng hợp từ nhiều chất tự nhiên có chứa Đạm hữu cơ, Magie hữu cơ và các chất Amino Acid, giúp dày lá, xanh lá, tăng khả năng quang hợp, tăng tích trữ dinh dưỡng cho cây.