Organic Fertilizer MK Agro - Bo

Liên hệ
Thương hiệu: Bioviron
Tình trạng: Còn hàng

MAIN EFFECT:

- The product helps plants to produce many flowers, flowers at the same time, high fruiting rate.

- Help plants increase fruit set, fruit grow quickly, cut meat, weigh, increase quality of agricultural products, increase crop productivity.

- Help harden the tree, the trunk and branches are strong, and prevent the tree from falling.

- Increase the resistance of plants, help increase the resistance of plants to adverse environmental conditions.

 

USER MANUAL

The product is used to mix with water and then water the plants,

- For tree industry: Mix 30 - 35ml of product for 25 liters of water, used in flowering, fruiting and fruiting stages.

- For fruit trees: Mix 30 - 35ml of product for 25 liters of water, used in flowering, fruiting and fruiting stages.

- For wet rice plant and vegetable: Mix 20 - 25ml of product for 25 liters of water, used in flowering, fruiting and fruiting stages.

 

Organic Fertilizer MK Agro - Bo là sản phẩm phân bón ngoại nhập

TÁC DỤNG CHÍNH:

- Sản phẩm giúp cây ra nhiều hoa, ra hoa cùng lúc, tỷ lệ đậu quả cao.

- Giúp cây trồng tăng đậu trái, trái lớn nhanh, thịt chắc, cân nặng, tăng chất lượng nông sản, tăng năng suất cây trồng.

- Giúp cứng cây, thân cành chắc khỏe, chống đổ ngã cho cây.

- Tăng sức đề kháng của cây trồng, giúp tăng khả năng chống chịu của cây trồng với các điều kiện bất lợi của môi trường.

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sản phẩm được dùng để pha với nước rồi tưới cho cây,

- Đối với ngành cây: Pha 30 - 35ml chế phẩm cho 25 lít nước, dùng trong giai đoạn ra hoa, đậu trái, đậu trái.

- Đối với cây ăn trái: Pha 30 - 35ml chế phẩm cho 25 lít nước, dùng trong giai đoạn ra hoa, đậu trái, đậu trái.

- Đối với cây lúa nước và rau màu: Pha 20 - 25ml chế phẩm cho 25 lít nước, sử dụng trong giai đoạn ra hoa, đậu trái và đậu trái.

 

Chất hữu cơ: 21%;

Bo (B): 800 ppm

Sản phẩm còn được bổ sung Canxi và nhiều phụ gia khác, giúp chống rụng hoa, rụng trái non, tăng tỷ lệ đậu trái, chống nứt trái, thối trái. Giúp tăng năng suất cây trồng.